Informācija par kandidātu sarakstu iesniegšanu


Kad notiks kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām?
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija Sējas novada pašvaldības vēlēšanām notiks no 2017.gada 14. -24.aprīlim,  darba dienās.

Kur jāiesniedz kandidātu saraksti?
Deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz Sējas novada vēlēšanu komisijai, Sējas novada domē, “Jēņi”, 2.stāvā pie sekretāres.
Tālruņa numuri uzziņām par sarakstu iesniegšanu un precīza pieņemšanas laika saskaņošanu:
29518016– vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Viesturs Koškins;
27891868 – vēlēšanu komisijas sekretāre  Vita Gulbe;
26370565- datorspeciāliste Kristīne Prūse.

Darba laiks:
18.aprīlī                   - 
19.aprīlī   no plkst.09.00-12.00        
20.aprīlī   no plkst.15.00-18.00                  
21.aprīlī   no plkst.9.00-12.00          
24.aprīlī   no plkst.15.00-18.00. 
      

Iepriekš vienojoties, iespējama arī sarakstu iesniegšana ārpus norādītā darba laika.

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017.gada 24.aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

 Prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai.
Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā „2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.    
 Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz arī rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).

 Kas drīkst iesniegt deputātu kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanās?
Sējas novadā iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā 03.02.2017. bija  2361, vēlētāji 1833,  un kandidātu sarakstus drīkst iesniegt:
1) reģistrēta politiskā partija;
2) reģistrēta politisko partiju apvienība;
3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā;
4)vēlētāju apvienības.
 Partijai vai partiju apvienībai ir jāpilnvaro arī pārstāvis (pārstāvji), kuriem ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu vēlēšanu komisijā, būt klāt attiecīgās vēlēšanu komisijas, kā arī pašvaldības teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs. Šāds pilnvarojums ir jāparaksta partijas lēmējinstitūcijai. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vairākas partijas, kas nav apvienojušās reģistrētā partiju apvienībā, pilnvarojums jāparaksta visām sarakstu veidojošo partiju lēmējinstitūcijām.

Kas drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās?
Deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1) jābūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonim;
2) jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
3) jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
4) vēlēšanu dienā ir jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.
Persona drīkst kandidēt tikai tās pašvaldības vēlēšanās, kur kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:
1) viņam ir bijusi bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus,
2) viņš ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus,
3) viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
 
Kandidāts drīkst kandidēt tika vienas pašvaldības vēlēšanās.  
 
Kam nav tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās?
Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:
1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;
2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
3) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;
4) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;
5) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
6) ir citu ES dalībvalstu pilsoņi, kam nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Vai kandidātu saraksts ir jāparaksta?
Jā. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, tas jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Cik liela ir drošības nauda, lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām?
Drošības naudas lielums, izņemot Rīgu, ir atkarīgs no pašvaldībā reģistrētā iedzīvotāju skaita.Drošības naudas lielums Sējas novada pašvaldības vēlēšanām ir 120 EUR.

Kur jāiemaksā drošības nauda par kandidātu sarakstu?
Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā pašvaldības vēlēšanu komisijas norādītā kontā:
Saņēmējs: Sējas novada dome
Reģistrācijas Nr.90000032857
 AS SEB Banka
Konta numurs  LV96UNLA0050018493919
Bankas kods UNLALV2X
 
Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.
 
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Cik deputātu kandidātus drīkst iekļaut kandidātu sarakstā?
Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2. pantu domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.  Sējas novadā vēlēšanu izsludināšanas dienā bija reģistrēti 2361 iedzīvotāji un domē ievēlami 9 deputāti.
Tātad maksimālais kandidātu skaits kandidātu sarakstā ir 9 (9+3).

 Vai kandidātu sarakstā drīkst pieteikt arī tikai vienu kandidātu?
Jā, minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.  

 Cik ilgā laikā vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēšanām?
Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas.

 Vai saraksta iesniedzēji drīkst mainīt kandidātu sarakstu pēc tam, kad tas ir iesniegts?
Ja kandidātu saraksts ir iesniegts, bet komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par tā pieņemšanu, sarakstu vēl var atsaukt vai mainīt.
Savukārt pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai izdarot tehniska rakstura labojumus.

Sējas novada vēlēšanu komisija.
 
 
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes Informācija par kandidātu sarakstu iesniegšanu