No icon

Smilts ieguves atradne „Lilaste II” ietekme uz vidi novērtējums

PAZIŅOJUMS

2021. gada 2. februārī ir sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā “Smilts ieguves atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa dienvidu daļā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija, ar ko var iepazīties šeit: https://www.lvm.lv/jaunumi/5424-smilts-ieguves-atradne-lilaste-ii-ietekmes-uz-vidi-novertejums

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums "Poligona mežs” (kadastra Nr.8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novads.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži” (reģ.Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.: 67610015, lvm@lvm.lv).

Paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve aptuveni 7,59 ha platībā virs uz zem gruntsūdens līmeņa. Darbībai paredzams periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta derīgā izrakteņa pārstrāde (sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt līdz 40000 m⊃3; derīgā izrakteņa.

Lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ietverts Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 27. septembra ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā Nr. RI19SI0130.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, 29277744.

Komentāri