No icon

Apstiprināts projekts „Publiskā interneta pieejas punkta izveide Sējas novada „Jēņos””

2014.gada 14.oktobrī Sējas novada dome ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru  noslēdza Vienošanos  Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/020/025 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”  projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/020 „Publiskās interneta pieejas punkta izveide Sējas novada „Jēņos””  īstenošanu. Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt datortehniku un nodrošināt pieeju bezvada interneta piekļuves zonai visu diennakti vismaz 50 m rādiusā ap izveidoto publisko interneta pieejas punktu. Lai sasniegtu projekta mērķi, tā ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt 4 datorkomplektus ar atbilstošu programmatūru un 1 multifunkcionālo iekārtu kopēšanai, skenēšanai un drukāšanai, kā arī iegādāties un uzstādīt nepieciešamo komunikāciju iekārtu datortīkla izveidei. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas paredzētas 5 453,56 EUR, no kurām 4 635,52 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un 122,70 EUR valsts budžeta dotācija un 695,34 EUR pašvaldības finansējums.
Projekts jārealizē līdz 2015.gada 13.aprīlim.
05.11.2014.

Komentāri