No icon

Informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Sējas novadā

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Sējas novada sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļa deklarāciju Jūs varat saņemt:
1.      Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2.      Dzīvokļa pabalstu;
3.      Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
           Ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta  ceturtā, piektā, sestā un septītā punktiem, kas nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,  neizvērtējot ģimenes ienākumus piešķir:

  • bērna dzimšanas pabalstu;
  • apbedīšanas pabalstu;
  • brīvpusdienas skolā;
  • tiek sveikti Sējas novada pašvaldības iedzīvotāji 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100…… gadu  jubilejās.

      Sējas novada sociālajā dienestā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas tiek piešķirts:
1.      Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”:
ü  vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130.00 euro;
ü  vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250.00 euro. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
ü  ja pilngadību sasniegušais bērns pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēnešaizdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.
2.      Pabalsts ārkārtas situācijā(materiāla palīdzība jebkuram pašvaldībā dzīvojošam cilvēkam vai ģimenei, ja notikusi stihiska nelaime  (ugunsgrēks, plūdi ...).
3.    Nodrošina ceļa izdevumu segšanu uz medicīnas iestādi 1. un 2. grupas invalīdiem ar pārvietošanās problēmām, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un nav likumīgo apgādnieku, kas uzņemtos segt šos izdevumus, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes.
 
           Lai saņemtu pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai Sējas novada sociālajā dienestā personai ( ģimenei) jāiesniedz iesniegums un Iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
1. ienākumi no algota darba;
2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
4. citi ienākumi (par ienākumiem nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma5.pantā minētie ienākumi (piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsts bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā), kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.
5. jāuzrāda pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus.
               Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Nodarbinātības valsts aģentūrā nav jāreģistrējas personai, ja tā ir:
1.      persona ar  invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
2.       sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.       viens no bērna ar invaliditāti vecākiem;
4.      persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

  • Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām  ģimenēm (personām).
  • Dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām),Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām), kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.

                Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja:
1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.  tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.
        Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts:
3.1.       zeme, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuras platība nepārsniedz 0,2 ha;
3.2. viena garāža transportlīdzekļa novietošanai, viens automobilis ģimenei (personai), kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai,  kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā uz kuru attiecas šādi nosacījumi:
3.2.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 5 gadiem.
3.2.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad ģimenei (personai) nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
3.2.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk kā  24 mēnešus.
             Par īpašumu nav uzskatāmi:
1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;
5. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.
Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir 200.00 euro vienai personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir un izmaksā ģimenei, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai, ja tā pilda likumā "Par sociālo drošību" noteiktos līdzdarbības pienākumus un, ja nepieciešams, iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumos. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir 80.00 euro mēnesī.
GMI pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina kā starpību starp  noteikto (80.00 euro)  un personas (ģimenes) ienākumiem.
Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām   ģimenēm (personām), kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Sējas novadā administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.        
          Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un Iztikas līdzekļu deklarāciju, papildus uzrāda:
1.       īres vai apsaimniekošanas līgumu;
2.      citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.
Dzīvokļa pabalstu persona (ģimene) saņem vienu reizi kalendārajā gadā,pabalsta apmērs ir starpība starp vidējiem ģimenes locekļa ienākumiem mēnesī līdz 200 euro robežai.
Pabalsts netiek piešķirts, ja: 
1.       ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
2.      dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda.
Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem medicīnas pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu iegādei. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu  apmaksas kvītis ( oriģināli), kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža un piešķir personām, kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai persona saņem kalendārajā gadā un pabalsts ir summas starpība no
personas ienākumiem līdz 200 euro robežai.Ārkārtas gadījumos var piešķirt arī citus sociālos  pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
Tiek sniegta palīdzība aprūpei personām ar invaliditāti (1. un 2. grupas invalīdi), pensijas vecuma personām, kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz  215,00 euro un kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Apmaksa par pakalpojumu 60.00 euro mēnesī. Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri mācās Sējas novada izglītības iestādēs Sējas pamatskolā (visiem bērniem) un PII „Bitīte” 5 un 6 gadīgo vecumu bērniem, kam saskaņā ar 29.10.1998. Izglītības likuma 4. pantu ir obligāta sagatavošana pamatizglītības ieguvei un deklarētā adrese ir Sējas novadā.
Izmaksas par brīvpusdienām tiek vērtētas ģimenei pie sociālās palīdzības saņemšanas.
 
Cik ilgi var saņemt pabalstu?
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai var saņemt:
1.       trīs (3) mēnešus, ja vismaz viens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs;
2.      sešus (6) mēnešus, ja neviens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem nav darbspējīgs, ģimenē ir cilvēks ar invaliditāti vai bērns;
3.      Atkārtoti pēc trim vai sešiem mēnešiem pēc visu dokumentu iesniegšanas.
 
           Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 6. pantu klientam ir tiesības:
1.      bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
2.      bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;
3.      pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
4.      saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;
5.      līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;
6.      likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;
7.      vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.
 
Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 7. pantu klientam ir pienākums:
1.               aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
2.               sniegt ziņas par sevi;
3.               aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
4.               izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
5.               saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
6.               atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu  novērtēšanu.
 
Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

Komentāri